Prosjektleder programmering NTNU Campussamling - Statsbygg

Arbeidssted

Oslo

Arbeidsgiver

Statsbygg

Arbeidstype

Fulltid

Søknadsfrist

Beskrivelse

NTNU Campussamling et spennende, stort og komplekst prosjekt, og Statsbygg har behov for å styrke prosjektlederteamet med en senior prosjektleder for programmering. Denne vil jobbe tett sammen med Statsbyggs prosjektledere for brukerinvolvering, teknisk programmering, brukerutstyr, arkitektur og helhet, og plan. Prosjektleder programmering vil også være nærmeste samarbeids- og sparringspartner med fagansvarlig for programmering i rådgiverteamet, i parallelt samarbeid med fagansvarlige for brukerinvolvering og brukerutstyr i rådgiverteamet.

Kompetansekrav

Må kunne eller ha erfaring med: 

  • Sikre at utviklingen av byggeprogrammet er i henhold til oppdragsgivers og Statsbyggs spesifikasjoner og krav.

  • Sikre at programmet ivaretar Statsbyggs interesser i forhold til resultatmål, ‘design to cost’ og kostnadsstyrt prosjektutvikling.

  • Sikre at programmet utgjør et hensiktsmessig grunnlag for konkurranse, prosjektering og gjennomføring av byggeprosjektet, som i størst mulig grad oppnår prosjektets mål, ønskede effekter og gevinstrealisering.

  • Ha et spesielt ansvar for å sikre prosjektets bruksverdi og arealeffektivitet, og skal påvirke og kontrollere at beslutninger som blir tatt underbygger generalitet, fleksibilitet og sambruk av arealer innenfor prosjektets rammer.

  • Lage beslutningsunderlag til prosjektets ledelse ved behov.

  • Sette seg inn i og følge opp romprogrammeringen på detaljnivå, samt påse at det utføres arealrapportering i henhold til Statsbyggs prosedyrer.

  • Sikre at ovennevnte punkter er i tråd med brukers behov som blir synligjort gjennom brukerinvolveringsprosessen, i tett samarbeid med Statsbyggs prosjektleder for brukerinvolvering, og NTNU’s prosjektorganisasjons fagansvarlige for brukerinvolvering og programmering.

  • Være Statsbyggs interne kobling og kvalitetssikrer mellom fagområdene brukerinvolvering og prosjektering.

  • Være prosjekteringsgruppens programmeringsansvarlige (rådgiverteamet) sin nærmeste ‘makker’ for sparring, utvikling, strategi og kvalitetssikring.