Ekstern bistand til kvalitetssikring PDS steg 1

Arbeidssted

Oslo

Arbeidsgiver

Direktoratet for e-helse

Arbeidstype

Fulltid

Søknadsfrist

Beskrivelse

Direktoratet for e-helse har behov for ekstern til bistand til kvalitetssikring av program digital samhandling (PDS) steg 1. Steg 1 omfatter også forprosjekt for steg 2.

Programmet er plassert i et komplekst landskap, med høy synlighet og med forventninger til en markert forbedring av samhandlingsevnen i helsesektoren. Programmet opererer i grenselandet mellom teknologi, organisasjon, juss og semantikk, hvor det fokuseres på å tilrettelegge for effektiv og smidig utvikling av løsninger for brukerne, det være seg innbyggere og helsepersonell, samt sekundærbruk for administrasjon, styring og forskning.

Programmet styrer den største investeringen som gjøres innenfor samhandling i helsesektoren. Vi er helt avhengige av godt samarbeid, og at alle aktører er villige til å investere tid og ressurser for å lykkes på sin side. Oppgavene går på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer og styringslinjer. Dette legger en ytterligere kompleksitet til styring og dialog.

Vi ønsker erfarne seniorressurser, som basert på eksisterende materiale, programmets prosesser og rutiner samt dialog, trekker ut relevante observasjoner. Videre er det sentralt at kvalitetssikrerne basert på dette kommer med konkrete anbefalinger for sentrale utfordringer.

Kvalitetssikrerne skal basert på sin erfaring og sitt "utenfra-og-inn-syn" være en sparringspartner for programeier, programleder og portefølje.
Kvalitetssikrerne skal rapportere til programeier og avdeling portefølje, og vil på vegne av programeier følge programmet løpende, og skal med sin erfaring og kompetanse samt distanse fra det operative arbeidet i programmet, bidra til å redusere gjennomføringsrisiko.

Hvert år utarbeides en plan for hovedfokuset i arbeidet. Basert på denne, gjennomføres vurderinger, det utarbeides rapporter og gis anbefalinger.

Praktisk informasjon: ‏‏‎‏‎‬‬‎‪‪‬‏‬‎‪‪‪‪‎‪

Konsulentene som gjennomfører oppdraget, vil bli pålagt taushetsplikt. All dokumentasjon skjer på norsk. Arbeidssted er Skøyen i Oslo/hjemmekontor i tråd med enhver tid gjeldende smittevernregler.

Kompetansekrav

Minimum 7 års dokumentert erfaring fra sentrale roller i gjennomføring av store og komplekse endringsprogrammer/ prosjekter i offentlig sektor.