Devops ansvarlig

Arbeidssted

Trondheim, men remote arbeid kan vurderes

Arbeidsgiver

Helsedirektoratet

Arbeidstype

Fulltid

Søknadsfrist

Beskrivelse

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Avdelingen mottar og kvalitetssikrer informasjon om behandlinger utført av regionale og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppfølging og for styring av tjenestene.

Registeret mottar data om ca. 11 millioner hendelser i måneden og bruker disse dataene til å lage over hundre ulike måneds-, kvartals- og årsrapporter.
Covid-19 pandemien har vist at det å få data raskt noen ganger er viktigere enn at de er revidert, spesielt i perioder der det er stor usikkerhet er det viktig å ha løpende oppdatering av situasjonen nasjonalt. Avdelingen har allerede etablert mottak og leveranser av data som gjøres hver dag, men vi ser at vi må etablere en ny grunnmur for innsamling og leveranse av data, en grunnmur som tar høyde for at situasjonen kan endre seg fra time til time.

Prosjektets mål er å etablere en løsning som understøtter prosesser for å motta, behandle, strukturere og levere data kontinuerlig på en måte som er sikker, og som ivaretar personvernet. Løsningen må ivareta brukernes behov på nye måter. Der man tidligere hadde manuelle rutiner for kvalitetssikring må vi i framtiden gi kvalitetsinnsikt basert på maskinlæring og avviksanalyser. Datavolumet forventes å øke tre til fire ganger i løpet av året.

Prosjektet skal etablere en ny plattform som skal spille sammen med etablerte informasjonsarkitekturer, grensesnitt, standarder og arbeidsprosesser.

Prosjektet har også svært mange tunge interessenter, med Storting som direkte lovgivende i en ende og private tilbydere av Elektronisk pasientjournal i en annen ende. Det vil være vesentlig å finne gode og pragmatiske løsninger sammen med disse aktørene.

Prosjektet må også etablere gode utviklings og applikasjonsdriftsprosesser, og ser derfor etter en person som kan påta seg en rolle som Devops ansvarlig og støtte teamet med gode miljø, bygg og deploy rutiner og oppsett av cluster og parallellprosesseringsløsninger.

Kompetansekrav

3 års erfaring med Azure Devops

Min. 3 års erfaring med Azure devops pipelines eller andre build-pipelines

Min. 3 års erfaring med IaC løsninger slik som ARM templates, Terraform, Pulumi eller andre.

Min 3 års erfaring med docker

Min 3 års erfaring med Kubernetes, oppsett og drift.

Min 3 års erfaring med kodeanalyseverktøy slik som SonarCube etc.

Min 3 års erfaring med verktøy for avhengigshetsanalyse slik som Snyk, Whitelabel, etc.

Min 3 års erfaring med informasjonssikkerhet, forvaltning av hemmeligheter og nøkler, autentisering og autorisering